Przed nami zmiany w ustawie –  Prawo o ruchu drogowym oraz innych wybranych powiązanych ustawach.

 

Zmiany w ustawie  „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku.
10 grudnia A. Duda podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021r. Ustawa ta wprowadza zmiany  pozwalające na zatrzymanie przez funkcjonariusza za pokwitowaniem prawa jazdy w wypadku stwierdzenia podczas kontroli drogowej :

  • Kierowca dokonujący przewozu podczas bieżącego czasu prowadzenia pojazdu nie zarejestrował na tachografie obowiązkowych informacji.
  • używał karty innego kierowcy;
  • używał co najmniej dwóch własnych kart;
  • używał wykresówki innego osoby;
  • będzie używał jednocześnie kilku wykresówek, albo będzie korzystał z niedozwolonego urządzenia lub zmienionego oprogramowania, które umożliwi lub spowoduje podrobienie lub przerobienie danych, które są rejestrowane przez urządzenie rejestrujące;
  • Pojazd będzie miał odłączony tachograf;

Kolejny przepis jaki został wprowadzony dotyczy przeznaczenia wpływów z kar grzywien za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu drogowego. Będą one przekazywane na rachunek  Krajowego Funduszu Drogowego „KDF”. Środki będą przeznaczone na finansowanie zadań publicznych, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także budowę i przebudowę dróg krajowych.

Zmiany dotyczą również Kodeksu postępowania cywilnego, gdzie mowa o wprowadzeniu możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, jeśli zostanie poniesiona szkoda wskutek czynu niedozwolonego mające znamiona:

  • Popełnienie przestępstwa o którym jest napisane w rozdziale XXI Kodeksu karnego
  • Zabójstwa z użyciem pojazdu mechanicznego
  • Umyślnego działania prowadzącego pojazd mechaniczny, powodującego trwały uszczerbek na życiu i zdrowiu

Ww. zabezpieczenie zostanie udzielone przez Sąd na rzecz każdego uprawnionego w wysokości, która nie będzie niższa niż kwota najniższej emerytury określonej we właściwej ustawie, chyba że uzyskanie świadczeń rentowych z innych źródeł będzie przemawiać za zasądzeniem niższej kwoty. (nie ma sensu przepisywać tego co jest dalej, bo nie przerobimy tego tak aby zachować sens wypowiedzi).

Zmiany przewidują również zwiększenie wysokości grzywien z 5 do 30 tysięcy złotych w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Podniesiono również dolne granice grzywien w odniesieniu do niektórych kategorii. Obniżono jednak grzywnę za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/ha, z 1500 zł na 800 zł.

Więcej informacji po opublikowaniu ustawy.

Żrd. https://etransport.pl/wiadomosc,65632,prezydent_podpisal_ustawe.html?fbclid=IwAR2O8OV2RCEFrFeivLt_5Y-S7cU3GEF9WgBtLu0pet7FL4iAToQB3-ytBcs