Ogólne Warunki Umów o Wykonywaniu Usług Transportowych Ustalone dla Sped-Trans Sp. z o.o.

Dokumenty przewozowe oraz fv proszę wysyłać na adres e-mail spedytora zlecającego w ciągu 72 godzin zgodnie z &4 pkt7 oraz oryginały za pośrednictwem poczty zgodnie z &4 pkt 8

Proszę pamiętać o obowiązku rozliczenia palet i gitterboxów. Brak wymiany palet należy potwierdzić odpowiednim ORYGINALNYM dokumentem zgodnie z &6pkt 17 zlecenia. Wymianę palet należy potwierdzić ORYGINALNYM dokumentem zgodnie z & 6 pkt15 zlecenia.

Ogólne Warunki Umów o Wykonywaniu Usług Transportowych
Ustalone dla Sped-Trans Sp. z o.o.
(dalej zwanej „Spedytorem”)
§ 1. Słowniczek.
1. Zleceniodawca: Sped-Trans Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
2. Przewoźnik: przedsiębiorca, zawodowo zajmujący się transportem drogowym towarów posiadający licencję oraz aktualne OCP , zawierający ze Zleceniodawcą umowę przewozu.
3. Zlecenie: dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu i zawierający ustalone warunki umowne, w tym daty i miejsca załadunku i rozładunku, cenę i termin płatności.
4. List przewozowy: dokument potwierdzający warunki zlecenia, w szczególności w zakresie miejsc i terminów wykonania umowy przewozu (oznacza także: list CMR, dokument WZ Lieferschein ,delivery note dokumenty celne , EX, T1 itp).
5. * Partnerzy Zleceniodawcy: Trans.eu Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (KRS: 0000720763) oraz podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Trans.eu Group S.A., w szczególności podmioty, których informacje o usługach zamieszczone są na stronie: https://www.trans.eu/pl/.
6. Utrwalona forma komunikacji: forma pisemna, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, sms,
7. OWP: niniejsze Ogólne Warunki Przewozu Sped-Trans Sp. z o.o.

§ 2. Zawieranie umów przewozu.
1. Po ustaleniu warunków umowy przewozu na odległość, Zleceniodawca przesyła Przewoźnikowi Zlecenie na e-mail wskazany przez Przewoźnika.
2. Przewoźnik jest zobowiązany do sprawdzenia, czy dane przedstawione w Zleceniu są poprawne i wyczerpujące, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, braków lub zastrzeżeń Przewoźnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zleceniodawcy pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w przyszłości. Przyjęcie zastrzeżeń Przewoźnika wymaga potwierdzenia przez Zleceniodawcę w postaci poprawionego Zlecenia.
3. Przewoźnik potwierdza przyjęcie Zlecenia w formie analogicznej do tej, w jakiej Zlecenie otrzymał. Nieodesłanie potwierdzenia oznacza akceptację warunków określonych w Zleceniu.
4. Umowa zostaje zawarta z momentem akceptacji warunków Zlecenia przez Przewoźnika. Od momentu zawarcia umowy Strony są związane warunkami widocznymi w Zleceniu oraz OWP.
5. Zleceniodawca może odstąpić od zawartej umowy w sytuacjach od niego nie zależnych

§ 3. Wykonanie umowy.
1. Przewoźnik wykonuje umowę z zachowaniem wszystkich obowiązków i terminów zawartych w Zleceniu.
2. Przewoźnik zobowiązany jest do samodzielnego wykonania umowy, przy użyciu własnego taboru i zasobu kadrowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę i na podstawie wystawionego przez siebie listu przewozowego.
3. Przewoźnik wykonuje na rzecz zleceniodawcy transport dedykowany
4. Przy załadunku i rozładunku Przewoźnik zobowiązany jest do dochowania najwyższej staranności w celu jednoznacznego ustalenia czy załadowany został cały towar widoczny w treści Zlecenia lub towarzyszących przesyłce dokumentach, czy towar i opakowanie są w nienaruszonym stanie oraz wpisania do listu przewozowego wszelkich uszkodzeń, braków i innych zastrzeżeń.. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń oznacza przyjęcie jej w stanie zgodnym z listem przewozowym i towarzyszącymi jej dokumentami.
5. Przewoźnik jest zobowiązany do dopilnowania prawidłowego załadunku, a także do prawidłowego rozmieszczenia przesyłki w przestrzeni ładunkowej oraz jej zabezpieczenia na czas transportu. Powyższe czynności mają zapewnić bezpieczny przewóz, uniemożliwić przemieszczenie się ładunku w trakcie przewozu oraz nieprzekroczenie parametrów wynikających z przepisów obowiązujących na trasie przewozu oraz danych technicznych pojazdu (nacisk na osie, masa całkowita itd.).
6. Załadunek może trwać do 24 godzin od momentu podstawienia pojazdu w miejsce załadunku. Rozładunek może trwać do 48 godzin od momentu podstawienia pojazdu w miejsce rozładunku. Czas wskazany na załadunek i rozładunek jest wolny od opłat .Do czasu załadunku i rozładunku nie wlicza się niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy w kraju, w którym ma miejsce załadunek lub rozładunek.
7. Przewoźnik jest zobowiązany podstawić pod załadunek samochód technicznie sprawny, czysty, szczelny, pozbawiony obcych zapachów oraz spełniający dodatkowe warunki zastrzeżone w Zleceniu. Podstawienie pod załadunek samochodu niespełniającego tych wymogów równoznaczne jest z niepodstawieniem samochodu.
8. W przypadku powstania jakichkolwiek kosztów związanych z zabezpieczeniem ładunku zostaną one scedowane na przewoźnika
9. W przypadku niemożności wykonania przez Zleceniobiorcę zleconej mu usługi lub uprawdopodobnienia zagrożenia niewykonania lub nienależytego wykonania takiej usługi , Zleceniodawca uprawniony będzie do zlecenia wykonania przedmiotowej usługi innym podmiotom (wykonanie zastępcze) .W takiej sytuacji Zleceniobiorca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Zleceniodawcę a przewyższającymi koszty usługi zleconej Zleceniobiorcy
10. Wymiana palet lub brak wymiany palet musi zostać udokumentowane kwitem paletowym bądź wpisem w dokumenty przewozowe , w przypadku nieprawidłowego udokumentowania wymiany palet wszelkie powstałe koszty zostaną scedowane na przewoźnika . Wymiana palet lub jej brak na załadunku i rozładunku musi być potwierdzona w dokumentach przewozowych
11. Przewoźnika obowiązuje klauzula & 3 pk 3 o transporcie dedykowanym – dokonywanie doładunków/ przeładunków lub jakichkolwiek czynności jest zabronione bez zgody zleceniodawcy.
12. Przewoźnik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania Zleceniodawcy i dokumentowania wszelkich zdarzeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie umowy oraz zgłosić problemy z załadunkiem/rozładunkiem, awarie, zdarzenia komunikacyjne czy kontrole drogowe. Za działania lub zaniechania podjęte bez konsultacji i zgody Zleceniodawcy pełną odpowiedzialność ponosi Przewoźnik, w tym w szczególności obciążają go wszelkie koszty powstałe w związku z podjętymi działaniami lub zaniechaniami.
13. W przypadku powstania szkody w przesyłce Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego wszczęcia procedury ubezpieczeniowej. Przewoźnik zobowiązany jest do pokrycia szkody w zakresie w jakim ubezpieczyciel przewoźnika odmówi jej pokrycia.
§ 4. Inne obowiązki Stron.
1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odwołania ładunku nie później niż do chwili podstawienia pojazdu na załadunek bez żadnych kar ze strony Zleceniobiorcy .Odwołanie ładunku po podstawieniu pojazdu na załadunek uprawnia Zleceniobiorcę do dochodzenia odszkodowania w kwocie 50 eur w przypadku przewozów międzynarodowych i 100 zł w przypadku przewozów krajowych i/lub kabotażowych .Podstawą dochodzonych kwot w zawartym punkcie jest potwierdzony przez załadowcę dokument stwierdzający brak towaru objętego niniejszym zleceniem .Potwierdzenie obejmuje przynajmniej pieczęć załadowcy .
2. Zleceniodawca ma obowiązek służyć Przewoźnikowi wsparciem merytorycznym w przypadku problemów Przewoźnika w trakcie wykonywania umowy przewozu.
3. Przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia Zleceniodawcy stałego kontaktu telefonicznego z kierowcą wykonującym przewóz.
4. Przewoźnik zobowiązany jest do potwierdzenia sms-em lub mail-em godziny przyjazdu na załadunek , zakończenia rozładunku , przyjazdu na rozładunek i jego zakończenia .
5. Przewoźnik obowiązany jest posiadać aktualną licencję na świadczenie usług przewozowych lub spedycyjnych oraz aktualną polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OCP i opłaty składek.
6. Przewoźnik, wykonujący usługi transportowe na terenie Niemiec potwierdza posiadanie opłaconej aktualnej polisy kabotażowej oraz Zleceniobiorca zapewnia niniejszym Zleceniodawcę –Sped-Trans Sp. z o.o., że od dnia 01.01.2015r. spełnia wszelkie wymogi dotyczące przestrzegania „Ustawy o płacy minimalnej MiloG” oraz od dnia 1.07.2016r. wymogi dotyczące „Ustawy o płacy minimalnej Loi Macron”.
7. Przewoźnik zobowiązuje się przyjmując zlecenie wraz z warunkami do dostarczenia drogą mailową czytelnych kopi dokumentów transportowych wskazanych w &1 pkt 4 oraz faktury za transport w przeciągu 72 godzin od rozładunku na właściwego maila spedytora prowadzącego
8. Przewoźnik zobowiązany jest do doręczenia Zleceniodawcy oryginału listu przewozowego oraz wszystkich dokumentów towarzyszących przesyłce w terminie 7 dni w transporcie krajowym oraz 14 dni w transporcie międzynarodowym oraz kabotażowym licząc od dnia rozładunku
9. List przewozowy musi być oryginalny czytelny, należycie ostemplowany i czytelnie podpisany. Dokumenty, o jakich mowa powyżej, są konieczne do stwierdzenia prawidłowego wykonania usługi.
10. Przewoźnik nie może posługiwać się ani ujawniać Zlecenia w miejscu załadunku lub rozładunku.
11. Przewoźnika obowiązuje zakaz konkurencji wobec Zleceniodawcy. Zakazem tym objęte są w szczególności wszelkie próby nawiązywania kontaktów handlowych i umów z podmiotami na rzecz których wykonywany jest przewóz. Zakaz obowiązuje w trakcie współpracy ze Zleceniodawcą, jak i w ciągu 2 lat od ostatniego udzielonego Zlecenia.
12. Wszelkie roszczenia wynikające z winy zleceniodawcy będą rozpatrywane tylko po należytym udokumentowaniu poniesionych strat i odpowiednim wpisie w cmr/wz innych dokumentach transportowych oraz karty postoju
§ 5. Wynagrodzenie i płatności.
1. Cena ustalona przy zawieraniu umowy obejmuje wszystkie koszty Przewoźnika związane z wykonaniem umowy all in w tym w szczególności winiety i opłaty drogowe oraz załadunek i rozładunek określone w § 3 ust. 5.
2. W przypadku skrócenia trasy przewozu, ustalona w zleceniu stawka frachtu ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu.
3. Cena ustalona w Euro wedle uznania Zleceniodawcy zostanie zapłacona w Euro lub w Złotych po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego rozładunek. Oświadczamy,iż przy tym nie ponosimy odpowiedzialności za powstałe koszty różnic kursowych ( każda z stron ponosi koszty swojego banku
4. O ile nie zostało to odmiennie ujęte w Zleceniu, termin płatności faktury wynosi 60 dni.
5. Przewoźnik jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT w miesiącu wykonania umowy.
6. W przypadku, gdy cena została między Stronami ustalona w Euro, Przewoźnik powinien wskazać na fakturze VAT cenę w Euro oraz w Złotych, po kursie z dnia poprzedzającego dzień rozładunku oraz wskazać osobne konta do płatności w obu walutach. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku płatność zostaje wstrzymana do czasu odebrania prawidłowo wystawionej fv
7. W przypadku podania na fakturze tylko jednego nr konta nie odpowiadamy za ewentualne przewalutowania bankowe
8. Termin płatności faktury jest liczony od daty doręczenia faktury Zleceniodawcy wraz z kompletem ORYGINALNYCH !!! dokumentów
9. W przypadku powstania szkody w przesyłce Zleceniodawca ma prawo wstrzymać płatność w celu jej zaliczenia na poczet szkody do czasu zakończenia postępowania likwidacyjnego , 1 rok od dnia wystąpienia szody .
10. Zleceniodawca ma prawo do potrącenia z wynagrodzeniem należnym Przewoźnikowi wszelkich wynikających z niniejszego Zlecenia, a także związanych z jego realizacją odszkodowań, naliczonych kar umownych i innych należności, którymi obciążony został Zleceniodawca, ( nawet wtedy kiedy nie są jeszcze wymagalne ) a za które odpowiedzialność ponosi Przewoźnik, na co Przewoźnik wyraża zgodę akceptując OWP.
11. Do płatnego postoju nie są wliczane dni świąteczne i wolne od pracy .Warunkiem płatności za postój jest pisemne zawiadomienie SPED-TRANS o jego fakcie oraz podstemplowanie kary postojowej pod rygorem nieważności . Maksymalna oplata za dobę postoju wynosi 120 zł w przypadku transportu krajowego liczone po 24/48 (&3pkt5) godzinach od chwili podstawienia samochodu zgodnie ze zleceniem oraz 100 eur w przypadku transportu międzynarodowego/ kabotażowego po 24/48 g (&3pkt5) od chwili podstawienia samochodu zgodnie ze zleceniem
12. Możliwość szybkiej płatności SKONTO zgodnie z załącznikiem do zlecenia
13. Zleceniobiorca nie ma prawa, bez uprzedniej zgody Zleceniodawcy, zbycia wierzytelności wynikających ze zlecenia lub rozporządzenia nimi w jakiejkolwiek innej formie. Zakaz nie obejmuje zbycia wierzytelności partnerom* Zleceniodawcy lub rozporządzania wierzytelnościami za ich pośrednictwem
14. Płatności wykonywane są 1 raz w tygodniu , w każdy czwartek po upływie terminu 60dni
§ 6. Kary umowne.
1. Ze względu na politykę poufności oraz fakt udostępniania zleceniodawcy danych objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Zleceniodawcy, zlecenie wykonania transportu będącego przedmiotem niniejszej umowy przewozu lub czynności organizowania przewozu innemu podwykonawcy, przewoźnikowi lub spedycji bez pisemnej zgody zleceniodawcy jest zabronione .Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 300eur
2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 300 eur za naruszenie klauzuli o transporcie dedykowanym &3 pkt 11
3. Odstąpienie przez Zleceniobiorcę od wykonania umowy przewozu po jej zawarciu powoduje naliczenie kary umownej w wysokości umówionej kwoty frachtu
4. Brak podstawienia środka transportu, podstawienie nieodpowiedniego środka transportu, podstawienie środka transportu niezdatnego do załadunku, podstawienie środka transportu z opóźnieniem na załadunku, opóźnienie w dostawie skutkuje zobowiązaniem Zleceniobiorcy do zapłaty kary umownej w wysokości ustalonej w zleceniu ceny za fracht w przypadku przewozów międzynarodowych oraz jej dwukrotności w przypadku przewozów krajowych
lub /i kabotażowych
5. Przewoźnik zapłaci karę umowną w wysokości 30 eur za brak powiadomienia sms lub mail o których mowa w & 4 pkt 3
6. Brak zgłoszenia zleceniodawcy zdarzeń mających wpływ na prawidłowe wykonanie zlecenia skutkuje nałożeniem kary w wysokości 300 eur
7. Zleceniodawca ma prawo kontroli terminowości realizacji zlecenia (podanie aktualnego miejsca położenia i planowanej godziny dostawy). Podanie nieprawdziwej informacji będzie skutkować nałożeniem na Zleceniobiorcę kary umownej w wysokości 300 EUR
8. Brak dostarczenia dokumentów  w terminie  zgodnie z zapisem &4 pkt.8 skutkować będzie wydłużeniem terminu płatności o 90 dni
9. Brak dostarczenia dokumentów w terminie wskazanych w &4pkt 7 skutkować będzie nałożeniem kary umownej w kwocie 300 eur
10. Brak dostarczenia dokumentów wskazanych &4 pkt 8 skutkować będzie nałożeniem kary umownej w kwocie ustalonego przewoźnego
11. Przewoźnik zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 500 Euro za naruszenie obowiązku zgłaszania i dokumentowania zdarzeń mających wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie umowy.
12. Przewoźnik zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 2.000 Euro za naruszenie obowiązku neutralizacji dokumentów.
13. Przewoźnik zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100.000 Euro za każdy stwierdzony przypadek naruszania zakazu konkurencji, ujawnienia tajemnicy handlowej lub brak ubezpieczenia lub licencji.
14. Podpisanie przez kierowcę kwitu paletowego stanowi poświadczenie, że otrzymał palety w liczbie i rodzaju określonym na wymienionym dokumencie i nie zgłasza zastrzeżeń, co do ich jakości. Ewentualne różnice w jakości i ilości palet wynikające z powyższych zapisów mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń przez Zleceniodawcę.
15. W przypadku obowiązku wymiany palet lub gitterboxów na załadunku Zleceniobiorca zobowiązany jest do potwierdzenia wymiany oryginalnym kwitem paletowym lub innym stosownym dokumentem. Brak wymiany palet/gitterboxów skutkował będzie naliczeniem kary umownej w wysokości 18,00 EUR za paletę oraz 100,00 EUR za gitterbox (równowartość w PLN według kursu średniego NBP z dnia wystawienia dokumentów obciążeniowych). Brak dostarczenia oryginalnego kwitu paletowego potwierdzającego wymianę palet/gitterboxów w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi będzie traktowane jako brak wymienienia i skutkował będzie naliczeniem wskazanych powyżej kar umownych
16. W przypadku obowiązku zwrotu palet/gitterboxów do załadowcy Zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania takiego zwrotu w terminie 10 dni od dnia wykonania usługi oraz udokumentowania zwrotu oryginalnym kwitem paletowym lub innym stosownym dokumentem. Przekroczenie powyższego terminu, niedostarczenie dokumentów potwierdzających zwrot palet/gitterboxów w terminie 24 dni od dnia wykonania usługi lub brak zwrócenia palet będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 18,00 EUR za paletę oraz 100,00 EUR za gitterbox (równowartość w PLN według kursu średniego NBP z dnia wystawienia dokumentów obciążeniowych).
17. W przypadku braku obowiązku wymiany palet/gitterboxów (na załadunku lub rozładunku albo w obu tych miejscach) Zleceniobiorca zobowiązuje się do odebrania w miejscu gdzie nie było obowiązku wymiany (lub innym miejscu wskazanym w zleceniu), oryginalnego kwitu paletowego lub innego stosownego dokumentu potwierdzającego brak dokonania wymiany palet/gitterboxów. Niedostarczenie dokumentów potwierdzających brak dokonania wymiany palet/gitterboxów w terminie 24 dni od dnia wykonania usługi będzie skutkowało naliczeniem kary umownej w wysokości 18,00 EUR za paletę oraz 100,00 EUR za gitterbox (równowartość w PLN według kursu średniego NBP z dnia wystawienia dokumentów obciążeniowych).
18. Kary umowne są wymagalne z chwilą powstania podstaw do ich naliczenia i nie wymagają wezwania do zapłaty dla swojej wymagalności.
19. W przypadku gdy szkoda Zleceniodawcy przewyższa wyżej zastrzeżone kary umowne, może on dochodzić od przewoźnika zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 7. Inne postanowienia.
1. W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących wykonywanego transportu , w tym wpisów w cmr ,Lieferschain, wz bądź innym dokumencie , termin płatności za usługę ulega wydłużeniu o 90 dni
2. Jakiekolwiek przeniesienie praw lub obowiązków Przewoźnika wynikających z umowy przewozu wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy (np.zakaz cesji )
3. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r(RODO) informujemy, iż administratorem zgodnie z art4 pkt 7 RODO jest Sped-Trans Sp.zo.o z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Sikorskiego 25a, gestorem ochrony danych Sped-Trans Sp.zo.o jest OCI SP. Z O.O.
Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy .( zlecenie spedycyjne )
Odbiorcami Pana /Pani danych osobowych będą podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak ZUS, US , PIP, KRD , organy egzekucyjne , Sądy , Krajowy Rejestr Sądowy , firmy ubezpieczeniowe , firmy egzekucyjne a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem ( np. Giełdy transportowe)
Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług ( realizacji umowy -zlecenia )
4. Wszelkie spory wynikłe z umów, do których mają zastosowanie OWP, podlegać będą rozstrzygnięciu właściwemu dla siedziby Zleceniodawcy.
5. Niniejsze OWP stanowią integralną część każdego Zlecenia.