Zapewne nie każdy z nas interesuje się prawem transportowym, ponieważ myślimy, że skoro nie pracujemy w spedycji i nie korzystamy z usług firm spedycyjnych, to temat nas nie dotyczy. Czy aby na pewno?

Prawo to prawo, obowiązuje każdego z nas. Może na początek przybliżmy w dużym skrócie czym jest i co reguluje prawo transportowe. Gdyby jednak ktoś chciał zgłębić temat, można sięgnąć do Ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym.

Prawo transportowe jest działem prawa, który reguluje przepisy dotyczące przemieszczania się osób oraz zajmujących się spedycją określonym transportem. Przepisy regulują kilka zasad, miedzy innymi odnoszących się do poruszania się po drogach, organizowania transportu, jego wykonywania, opłat  z tym związanych, ochrony pasażerów etc.

W Ustawie transport drogowy jest definiowany jako transport drogowy albo międzynarodowy transport drogowy. Co jeszcze obejmuje?

 • wszelki przejazd drogowy, który wykonuje przedsiębiorca pomocniczo w odniesieniu do działalności gospodarczej;
 • działalność gospodarczą w przedmiocie pośrednictwa przy przewozie zarówno osób jak i rzeczy.

Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. definiuje zasady podejmowania i wykonywania:

 • krajowego transportu drogowego – czyli podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej dotyczącej przewozu zarówno osób jak i rzeczy samochodami, które są zarejestrowane w kraju, odnosi się to również do pojazdów, które składają się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, na terenie Polski. Jazda pojazdem, rozpoczęcie lub zakończenie podróży i przejazdu oraz droga muszą znajdować się na terytorium Polski.
 • międzynarodowego transportu drogowego – dotyczy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w ramach przewozu osób, a także rzeczy w międzynarodowym transporcie drogowym, odbywa się on wraz z przekroczeniem Polskiej granicy.
 • niezarobkowego krajowego przewozu drogowego – dotyczy przewozu na własne potrzeby, który jest wykonywany na terenie Polski. Może być to przejazd odbywający się zarówno z pasażerami jak i bez, to samo dotyczy spedycji z towarem lub pustego pojazdu, oczywiście po spełnieniu określonych przez ustawę wymogów.
 • niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego – dotyczy tego samego co w niezarobkowym krajowym przewozie, tyle żee odbywa się on z przekroczeniem granicy.

Przepisy prawa transportowego normują także:

 • działanie Inspekcji Transportu Drogowego;
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków albo warunków dotyczących przewozu drogowego;
 • zasady oraz tryb wyznaczania dworców, gdzie udzielana jest pomoc osobom z ograniczoną sprawnością ruchową lub osobom niepełnosprawnym;
 • zasady ochrony praw pasażerów.

Wyłączenia w Ustawie

Jest przewóz, który nie jest uwzględniony w ustawie, jest to przewóz drogowy wykonywany pojazdami samochodowymi albo zespołami pojazdów:

 • przeznaczonymi do przewożenia nie więcej niż 9 osób razem z kierowcą – chodzi o niezarobkowy przewóz osób;
 • o dopuszczalnej całkowitej masie nieprzekraczającej 3,5 tony w spedycji rzeczy oraz niezarobkowej spedycji rzeczy,
 • zespołów ratownictwa medycznego oraz w zakresie usług transportu sanitarnego.

Regulacje dotyczące prawa transportu drogowego znajdują się także w prawie administracyjnym i cywilnym.

Jeśli chcemy zająć się transportem drogowym musimy uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, a jego zasady określone są w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009. Zezwolenie, o którym mowa powyżej wydawane jest na czas nieoznaczony.

Organem właściwym, który udziela, odmawia udzielenia, zmienia, zawiesza lub cofa zezwolenie wykonywania zawodu jest starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy. Jeśli jednak przedsiębiorca, który ubiega się o licencję wspólnotową, a nie wystąpił z wnioskiem o wydanie takiego zezwolenia przez starostę, wtedy organem właściwym jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Wniosek w formie pisemnej można złożyć w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej.

Jeśli chodzi o transport międzynarodowy, wymagane jest uzyskanie odpowiedniej licencji wspólnotowej. Udzielona jest tylko przewoźnikowi, który posiada już zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Organem właściwym w sprawach udzielenia lub odmowy udzielenia itp. jest Główny Inspektor Transportu Drogowego.

 

Zasady wykonywania transportu międzynarodowego, normują aktach międzynarodowe, między innymi:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Inne ważne dokumenty związane z transportem międzynarodowym to również konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z 19 maja 1956 r., a także europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) z 1957 r.

Ustawy regulujące transport w Polsce to:

 • Ustawa prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r.
 • Ustawa prawo o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r.
 • Ustawa kodeks morski z dnia 18 września 2001 r.
 • Ustawa prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r.
 • Ustawa prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 r.

Click here to add your own text

Spedycja międzynarodowa to przewóz towarów i ładunków, który odbywa się pomiędzy innymi państwami. Nasza firma oferuje  spedycję drogową na terenie Europy i Azji na najwyższym poziomie.

Nasza firma odpowiednio wybierze środek transportu, dostosowany do rodzaju zleconego towaru. Oprócz merytoryki zajmiemy się również stroną formalno-prawną. Nasza spedycja-  twój brak problemów.

Spedycja ładunków ponadgabarytowych, niebezpiecznych, atakze tych, które wymagają specjalnych warunków. Gwarantujemy doradztwo w zakresie transportu ładunku.

Nasi spedytorzy kompleksowo i rzetelnie zajmą się zleconym działaniem. Poprzez wieloletnie doświadczenie są konkurencyjni na rynku, potrafią pracować pod presją czasu i szybko reagować w kryzysowych sytuacjach.