MUITINĖS TARPININKO PASLAUGOS

Siunčiant krovinius už Europos Sąjungos ribų, pasirūpiname visais būtinais formalumais ir dokumentais.

Jeśli kupując towary z Unii Europejskiej w danym roku przekroczyłeś kwotę 1 000 000 PLN, masz obowiązek dokonywania zgłoszeń nabycia wewnątrzwspólnotowego w postaci deklaracji INTRASTAT. Podobnie sytuacja wygląda wtedy, gdy sprzedając towary do Unii Europejskiej w konkretnym roku przekroczyłeś już próg 1 000 000 PLN – wówczas również masz obowiązek dokonywania zgłoszeń dostawy wewnątrzwspólnotowej.

Nie wiesz, jak to zrobić? Skontaktuj się z nami.

Na zlecenie i z upoważnienia klientów opracowujemy, a także składamy w urzędach celnych dokumenty INTRASTAT dotyczące statystyki obrotu towarowego – wywóz do i przywóz z krajów UE.

System celny związany jest jedynie z obrotami towarowymi pomiędzy krajami Unii Europejskiej i tzw. krajami trzecimi. Opiera się przede wszystkim o dokumenty SAD, tworząc po odprawie celnej bazę danych dla systemu statystycznego noszącego nazwę EKSTRASTAT.

W obrotach pomiędzy krajami Unii Europejskiej nie występują granice celne, a co za tym idzie nie mają zastosowania dokumenty SAD. Stworzono zatem inną metodę obserwowania obrotów – system INTRASTAT. Opiera się on na jednostkowych i comiesięcznych deklaracjach składanych przez eksporterów i importerów lub jednostki przez nich upoważnione.

Na obroty towarowe wybranego kraju UE składają się dane zarejestrowane w systemie statystycznym EKSTRASTAT tworzonym na podstawie danych ze zgłoszeń celnych weryfikowanych przez funkcjonariuszy celnych oraz dane z deklaracji statystycznych zarejestrowane w skorelowanym z deklaracjami podatkowymi systemie INTRASTAT.

Oba systemy statystyczne mają wiele wspólnych cech, różnią je jednak zakres i zasady gromadzenia danych. Polska, przystępując do Unii Europejskiej, musiała być gotowa do stosowania analogicznych jak w innych krajach UE metod obserwowania ruchu towarów.

Eksporterzy i importerzy stoją przed wyzwaniem zorganizowania ewidencji własnych obrotów handlowych zapewniających wzajemną korespondencję deklaracji podatkowych i deklaracji statystycznych dotyczących obrotów w ramach Unii Europejskiej.

OBRÓT TOWAROWY PODLEGAJĄCY ZGŁASZANIU DO SYSTEMU INTRASTAT

Każdy fizyczny przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi jest przedmiotem analiz statystycznych dotyczących handlu towarami pomiędzy Państwami Członkowskimi. Przepływ towarów pozostaje przedmiotem zainteresowania dla systemu INTRASTAT także wówczas, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne UE. Przepływ towarów podlegający obowiązkowi zgłoszenia nie musi być przedmiotem transakcji handlowej, dane systemu INTRASTAT mają być dostarczone bez względu na fakt, czy dostawa jest związana z transakcją finansową, czy nie.

Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT podlegają wymienione niżej towary i przepływy towarów:

• zakupione i sprzedane;
• transferowane w ramach tej samej osoby prawnej;
• które będą przetwarzane, uszlachetniane lub naprawiane;
• które mają być dostarczone w ramach umowy;
• które mają być zainstalowane lub użyte w konstrukcjach;
• które mają być dostarczone bezpłatnie;
• realizowane na podstawie leasingu finansowego.

Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT

Każdy przepływ towarów w UE jest rejestrowany dwukrotnie jako:

• wysyłka lub towary wychodzące – rejestracji dokonuje Państwo Członkowskie wysyłające towary;
• dostawa lub towary wchodzące – rejestracji dokonuje Państwo Członkowskie otrzymujące towary.

Podmiot odpowiedzialny za dostarczenie danych do systemu INTRASTAT może realizować ten obowiązek osobiście lub przez dowolnego agenta/agencję celną, określonego w ustawodawstwie związanym z systemem INTRASTAT jako „deklarująca trzecia strona”. Jednakże w takich przypadkach odpowiedzialność za kompletność i dokładność składanych deklaracji statystycznych spoczywa z mocy prawa na podmiocie, który wyznaczył agenta realizującego dostarczanie danych do systemu.

Osoby prywatne nie są zobowiązane do wypełnienia deklaracji statystycznej dla systemu INTRASTAT. Obowiązek ten spoczywa na partnerach handlowych takich osób, jeśli są płatnikami podatku VAT.

Przedsięwzięcia handlowe o bardzo małej wartości

Przedsięwzięcia handlowe, którym przyznano prawo korzystania z uproszczonych procedur rozliczania podatku, takich jak procedura zryczałtowanego poboru i zwrotu podatku VAT oraz przedsięwzięcia o bardzo małym rocznym wolumenie obrotów handlowych, które krajowe władze podatkowe zwolniły z obowiązków rozliczania podatku VAT, są zwolnione także z obowiązku składania deklaracji statystycznych dla systemu INTRASTAT.

Obowiązek sprawozdawczy nie jest taki sam dla wszystkich uczestników biorących udział w systemie. Obciążenie przedsiębiorstw obowiązkami zależy od wartości transakcji towarowych z biznesowymi partnerami w innych krajach UE. Każde państwo UE stosuje własny tzw. próg statystyczny. Są to limity wartościowe, według których przekazywanie informacji może być zawieszone lub ograniczone.

Progi te są ustalane odrębnie przez państwa członkowskie UE i obowiązują przez cały rok sprawozdawczy. Istnieje ponadto zasada, że wartość progów statystycznych jest określona oddzielnie dla przywozu i wywozu.

Deklaracje statystyczne muszą być składane do systemu INTRASTAT co miesiąc. Okresem odniesienia jest miesiąc kalendarzowy obejmujący wykonane w nim przepływy towarów podlegające rejestracji w systemie.

Termin dostarczenia comiesięcznych deklaracji statystycznych ustala się na nie więcej niż 10 dni roboczych, licząc od daty zakończenia okresu odniesienia. Termin dostarczenia informacji statystycznych na nośniku elektronicznym może być dłuższy niż 10 dni. Wymienione wyżej terminy dostarczenia deklaracji statystycznych muszą być ściśle przestrzegane. Niewywiązanie się z dotrzymania terminów naraża podmiot odpowiedzialny za dostarczenie informacji na sankcje karne.

Cały ruch towarowy w krajach Unii Europejskiej jest oparty o odpowiednie prawodawstwo.

Regulacje Rady Unii Europejskiej:

• Rozporządzenie Rady (EWG) nr. 3330/91 z 7 listopada 1991 roku w sprawie statystyki handlu towarami miedzy Państwami Członkowskimi;
• Rozporządzenie (WE) nr. 1182/99 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 10 maja 1999 roku zmieniające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie zredukowania ilości danych dostarczanych do systemu INTRASTAT;
• Rozporządzenie (WE) nr 1624/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 10 lipca 2000 roku zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 w sprawie uproszczonego stosowania nomenklatury towarowej;
• Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z 23 lipca 1987 w sprawie taryf celnych i nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej;
• Rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 z 17 lutego 1997 w sprawie statystyki UE;
• Rozporządzenie Rady (Euroatom, EWG) nr 1588/90 z 11 czerwca 1990 roku w sprawie przesyłania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych stanowiących tajemnicę statystyczną.

Regulacje Komisji Europejskiej:

• Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 190/2000 z dnia 7 sierpnia 2000 roku ustalające pewne zasady związane z wdrożeniem rozporządzenia Rady (EWG) 333/91 w sprawie statystyki dotyczącej handlu towarami pomiędzy Państwami Członkowskimi;
• Rozporządzenie Komisji (EWG) NR 3590/92 z dnia 11 grudnia 1992 roku w sprawie nośników informacji statystycznej dla statystyki dotyczącej handlu pomiędzy Państwami Członkowskimi.